Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Petycje - podstawy prawne

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - Dz.U. RP z dnia 05 września 2014 r. poz. 1195

Składanie petycji

Petycje składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycję można składać w formie pisemnej lub elektronicznej, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:

Sekretariat Komendy Powiatowej Policji w Sławnie

ul. Gdańska 2, 76-100 Sławno

pokój nr 20

nr faksu: 477 843 504


 

Pouczenie

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 119, t. 59 z 4 maja 2016 r. (tekst dostępny na stronie internetowej https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC) informuję, co następuje:

 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Sławnie.
Kontakt: ul. Gdańska 2, 76-100 Sławno, tel. 59810507,
w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30, faks 59810504.

Komendant Powiatowy Policji w Sławnie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod.kpp@sc.policja.gov.pl.

Pani / Pana dane osobowe:

  • będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej przez Panią / Pana korespondencji;
  • będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j.: Dz.U .z 2018 r. poz. 870);
  • będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania;
  • będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Komendant Powiatowy Policji w Sławnie nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani / Panu prawo:

  • dostępu do treści danych oraz ich sprostowania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana korespondencji nie będzie możliwe.

Pliki do pobrania

  • 05.11.2015 12:57
    (pdf 64.26 KB)

Metryczka

Data publikacji 05.11.2015
Data modyfikacji 06.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sławnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Gaik
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Gaik
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Gaik
do góry