Służba cywilna - Praca w służbie cywilnej - Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w służbie cywilnej

Służba cywilna

Informacja dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w korpusie Służby Cywilnej

 
ZASADY PRZEPROWADZANIA NABORU DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ REGULUJE
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
Zgodnie z art. 4 ww. Ustawy w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:
 
  1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5;
  2. korzysta z pełni praw publicznych;
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy;
  5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.
Komendant Powiatowy Policji w Sławnie organizuje nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Sławnie. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy upowszechniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Sławnie
 
Ogłoszenia o naborze do służby cywilnej zamieszczane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.dsc.kprm.gov.pl
 
Dokumenty należy składać:
 
Komenda Powiatowa Policji
w Sławnie
ul. Gdańska 2
76-100 Sławno

 

 

Termin składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze jego wynik jest upowszechniany poprzez umieszczenie go w Wydziale Kadr i Szkolenia KPP w Świdwinie, a także przez opublikowanie go na stronach Biuletynu.
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest komisyjnie z zastosowaniem metod i technik selekcji i ma na celu wyłonienie do zatrudnienia najlepszego kandydata.
 
Z przeprowadzonego naboru sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
  • określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych   kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
  • informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
  • uzasadnienie dokonanego wyboru.
 
Informacje o wyniku naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ROZPATRZENIU PODLEGAJĄ TYLKO OFERTY ZAWIERAJĄCE PODPISANĄ WŁASNORĘCZNIE ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Metryczka

Data publikacji 02.05.2011
Data modyfikacji 30.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sławnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Gaik
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Gaik
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Gaik
do góry