Tryb rozpatrywania skarg - Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Tryb rozpatrywania skarg

Podstawa prawna
Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji realizowana jest w oparciu o:

 • art. 63 Konstytucji RP,
 • dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

W myśl art. 227 k.p.a. przedmiotem SKARGI może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem WNIOSKU w rozumieniu art. 241 k.p.a. mogą być sprawy ulepszenia oraz usprawnienia pracy Policji bądź inicjatywy zmierzające do lepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych.

Sposoby wnoszenia skarg i wniosków
Skargi i wnioski można składać w formie pisemnej:

 • listownie na adres:
  Komenda Powiatowa Policji w Sławnie
  ul. Gdańska 2
  76-100 Sławno
 • osobiście - w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Sławnie, w dni robocze w godzinach 7.30 - 15.30,
 • faksem - na numer: 477 843 504,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres: komendant.slawno[at]sc.policja.gov.pl (załącznik nie może przektaczać 5 MB)

Komendant Powiatowy Policji lub I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
przyjmuje interesantów, funkcjonariuszy i pracowników Komendy w sprawach skarg i wniosków w
każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 17.00. Jeżeli wskazany dzień jest dniem
wolnym od służby lub pracy, skargi i wnioski przyjmuje się w najbliższy dzień powszedni.


Terminy obowiązujące w przypadku załatwiania skarg / wniosków
Organ właściwy do rozpatrzenia skargi / wniosku powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca (art. 237 § 1 k.p.a. i 244 § 1 k.p.a.).
Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień - najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia albo przekazania (art. 237 § 2 k.p.a.).
Powyższe terminy liczy się od daty wpływu skargi / wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji właściwej do załatwienia sprawy.

WAŻNE:
Skarg i wniosków nie można składać telefonicznie.
Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przepisy działu VIII ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.  

Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać:

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego,
 • dokładny adres do korespondencji,
 • zwięzły opis zdarzenia.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.

Skargi i wnioski w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą (art. 221 § 3 k.p.a.).


ART. 225 § 1 KPA

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych."

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje."

J.Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813


 

Pouczenie

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 119, t. 59 z 4 maja 2016 r. (tekst dostępny na stronie internetowej https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC) informuję, co następuje:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Sławnie.
Kontakt: ul. Gdańska 2, 76-100 Sławno, tel.
477 843 507, w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30, faks 477 843 504.

Komendant Powiatowy Policji w Sławnie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Adres mailowy:
iod.kpp@sc.policja.gov.pl.

Pani / Pana dane osobowe:

 • będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej przez Panią / Pana korespondencji;
 • będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o Policji (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) lub Kodeksu postępowania adminis­tracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. nr 5 poz. 46);
 • będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 • nie będą wykorzystywane w celu profilowania;
 • będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Komendant Powiatowy Policji w Sławnie nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani / Panu prawo:

 • dostępu do treści danych oraz ich sprostowania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana korespondencji nie będzie możliwe.

 

Metryczka

Data publikacji 02.05.2011
Data modyfikacji 06.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sławnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Gaik
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Gaik
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Gaik
do góry