Tłumacz języka migowego - Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Tłumacz języka migowego

Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWO TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania.

W celu zapewnienia osobom uprawnionym możliwości wyboru dogodnej formy kontaktu w Komendzie Powiatowa Policji Sławnie udostępnione są następujące środki wspierające komunikowanie:

1.poczta elektroniczna: dyzurny.slawno@sc.policja.gov.pl

2.wiadomości SMS: 516 259 908

3.faks: 477 843 504

4.strony internetowe:

http://slawno.policja.gov.pl/

http://bip.slawno.kpp.policja.gov.pl/

- z funkcją powiększania tekstu

- z funkcją wyświetlenia wersji tekstowej

 


Pomoc osoby przybranej

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną, w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy.

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej nie wymaga się od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo–migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r.  Nr 182 poz. 1228).

 

Skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika

Osoba uprawniona, w celu załatwienia sprawy w urzędzie może skorzystać z pomocy wybranego przez siebie tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika. Nie wyklucza to możliwości skorzystania z innych uprawnień.

 

Zapewnienie dostępu do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie zapewnia osobie uprawnionej dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN. Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

- wysyłając wiadomość  na adres poczty elektronicznej dyzurny.slawno@sc.policja.gov.pl

- przesyłając informację faksem pod numer 477 843 504

- składając pisemny wniosek w Sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Sławnie

 

W zgłoszeniu należy wskazać następujące dane:

1.imię i nazwisko osoby uprawnionej,

2.imię i nazwisko osoby przybranej (jeśli jest wybrana),

3.rodzaj sprawy i krótki jej opis (w przypadku sprawy już prowadzonej osobę lub komórkę organizacyjną Komendy, która sprawę realizuje),

4.propozycję terminu wizyty (z wyjątkiem spraw bardzo pilnych, co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w KPP),

5.kontakt zwrotny/sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (zgłaszającą),

6.preferowaną metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

 

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy Komendy będą załatwiane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania maila lub faksu.

Komenda Powiatowa Policji w Sławnie zapewnia obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. O terminie i miejscu spotkania z właściwym merytorycznie pracownikiem Komendy Powiatowej Policji w Sławnie oraz tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób określony w zgłoszeniu. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, zawiadamia się osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem i wyznacza się możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje się na inną formę realizacji dostępu do usług.

 

Udostępnianie dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy

Komenda Powiatowa Policji w Sławnie udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

Metryczka

Data publikacji : 06.03.2017
Data modyfikacji : 06.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sławnie
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Gaik
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Gaik
do góry